ALL JAPAN RANCHU SHOW 2002
SENRI CHU-O OSAKA JAPANภาพบรรยากาศภายในงาน และปลาที่ได้รับรางวัล
ชมภาพบรรยากาศภายในงาน
รุ่น TOSAI
รุ่น NISAI
รุ่น OYA
โดย Boss Ranchu