IMPORTED FROM JAPAN

 

 

 

 

 

 

 

Boss Ranchu นำเข้าปลา Ranchu ชุดนี้เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ จึงขออภัยที่ไม่ิได้เปิดจำหน่าย